پخش زنده و آرشیو رادیو

هشتك نوروز

دوشنبه 13 فروردین 1397 ساعت 10:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

هشتك نوروز

نكات ایمنی، فضای مجازی و نوروز

با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، اسماعیلی(كارشناس مجری) و دكتر مسعود معصومی(دكترای الكترونیك و عضو هیات علمی دانشگاه)

فهرست قطعات