پخش زنده و آرشیو رادیو

هشتك نوروز

شنبه 11 فروردین 1397 ساعت 10:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

هشتك نوروز

مسیر یابی در فضای مجازی و نوروز

با حضور خانم بحریه(تهیه كننده) و خانم بابایی(كارشناس مجری)

فهرست قطعات