پخش زنده و آرشیو رادیو

سالی كه نكوست

دوشنبه 13 فروردین 1397 ساعت 03:20 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

سالی كه نكوست

چقدر اهل رعایت حقوق شهروندی در طبیعت هستید؟

با حضور رهگذر(تهیه كننده)، نساج یگانه(گوینده)، اسماعیلی(گزارشگر)، دكتر مهدی رستمی(عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر) و مهندس اشكان اشعریون(كارشناس ارشد محیط زیست)

فهرست قطعات