پخش زنده و آرشیو رادیو

سیاست نامه

پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 22:00 به مدت 44 دقیقه

اطلاعات برنامه

سیاست نامه

تبیین بیانیه گام دوم انقلاب، ثبات و امنیت كشور، تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها در منشور گام دوم انقلاب

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، خضری(كارشناس مجری)، دكتر احد رضائیان(پژوهشگر پسادكتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران) و دكتر صادق پیوسته(جامعه شناس و مدرس دانشگاه)

لیست قطعات

(با همكاری پژوهشكده راهبردی مجمع تشخیص نظام)