پخش زنده و آرشیو رادیو

پرونده(تكرار)

پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 11:00 به مدت 43 دقیقه

اطلاعات برنامه

پرونده(تكرار)

طلاق

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، فردین ارژنگی(رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، خانم دكتر اعظم موحدی(مدرس دانشگاه و مشاور خانواده) و دكتر علیرضا شریفی یزدی(جامعه شناس با گرایش روانشناسی اجتماعی)

فهرست قطعات