پخش زنده و آرشیو رادیو

پرونده(تكرار)

پنجشنبه 9 آبان 1398 ساعت 11:00 به مدت 42 دقیقه

اطلاعات برنامه

پرونده(تكرار)

طلاق

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، فردین ارژنگی(رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) و دكتر محمدحسین ضمیریان(دكترای آینده پژوهی)

فهرست قطعات