پخش زنده و آرشیو رادیو

پیدا و پنهان

پنجشنبه 2 آبان 1398 ساعت 13:30 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

پیدا و پنهان

بررسی اهداف تشكیل جبهه ملی به رهبری دكتر مصدق و پیامدهای آن

با حضور ماهر(تهیه كننده)، مختاری(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده) و دكتر مسعود رضایی(نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران)

فهرست قطعات