پخش زنده و آرشیو رادیو

نقطه عطف

شنبه 9 شهریور 1398 ساعت 03:00 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

نقطه عطف

استفاده عراق از سلاح های شیمیایی علیه ایران

با حضور طالبی(تهیه كننده)، همتی(كارشناس مجری) و امیر ذاكری(از فرماندهان اطلاعاتی منطقه جنوب)

فهرست قطعات