پخش زنده و آرشیو رادیو

معبری به سوی خدا

دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 20:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

معبری به سوی خدا

گفتگو با پزشكان جهادی و خیر پیرامون فعالیت ها و خاطرات آنها در اردوهای جهادی

با حضور بنی صفار(تهیه كننده) و حسن زاده(كارشناس مجری)

فهرست قطعات