پخش زنده و آرشیو رادیو

چكامه های بهار

پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 03:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

چكامه های بهار

نوروز در فرهنگ مردم ایران زمین

با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده)، وریاحی(كارشناس مجری)

فهرست قطعات