پخش زنده و آرشیو رادیو

دخالت بی پایان

جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 20:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

دخالت بی پایان

ویژه دخالت آمریكا و كشورهای غربی در دیگر كشورها

با حضور خانم هدیه لو(تهیه كننده)، خانم عابدی(گوینده)، یوسفی(نویسنده)، خانم شعار(آیتم ساز) و دكتر عباس اصلانی(كارشناس مسائل آمریكا)

فهرست قطعات