پخش زنده و آرشیو رادیو

نقطه عطف

سه شنبه 12 آذر 1398 ساعت 15:35 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

نقطه عطف

ویژه روز قانون اساسی

با حضور خانم هدیه لو(تهیه كننده)، یوسفی(نویسنده)، نجفی(گوینده) و دكتر علم الهدی(پژوهشگر حقوقی)

فهرست قطعات