پخش زنده و آرشیو رادیو

دخالت بی پایان

یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 15:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

دخالت بی پایان

ویژه دخالت آمریكا و كشورهای غربی در دیگر كشورها

با حضور خانم هدیه لو(تهیه كننده)، خانم عابدی(گوینده)، یوسفی(نویسنده)، خانم شعار(آیتم ساز)، دكتر محمود دهقان(كارشناس مسائل بین الملل)، دكتر رضا سیمبر(كارشناس مسائل بین الملل) و دكتر یزدان پناه(استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران)

فهرست قطعات