پخش زنده و آرشیو رادیو

رهیافت

پنجشنبه 9 خرداد 1398 ساعت 18:45 به مدت 39 دقیقه

اطلاعات برنامه

رهیافت

جایگاه معرفت دینی و معرفت شناسی مدرن

با حضور طباطبایی(تهیه كننده و كارشناس مجری)، دكتر حمیدرضا شاكرین(عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و دكتر علی احمدی امین(مدرس دانشگاه)

فهرست قطعات

با زیر محورهایی مانند: بررسی سنت و تجدد با محور دین باوری و نوگرایی، مولفه های اصلی مدرنیسم و تعارض آن با مبانی دینی، رابطه دین و مدرنیته با تاكــید بر حقــوق و اخــلاق، پوشیدگی دین در مدرنیته و برخورد متناقض با معنویت، تقابل حق محوری تجدد و تكلیف مداری دین و سنت، تعارضهای سنت و تجدد از نگاه شهید مطهری، تعارضات دین و مدرنیته در بعد قانونگــذاری، تعارضات دین و مدرنیته در اندیشه های سیاسی، تعارضات دین و مدرنیته در اندیشه های اقتصادی، تعارضات دین و مدرنیته در مسائل فرهنگی، تعارضات دین و مدرنیته در مسائل فرهنگی، تعارضات دین و مدرنیته در سه مولفه كار، ورزش و تفریحات و ...