پخش زنده و آرشیو رادیو

حذف و اضافه

پنجشنبه 7 فروردین 1399 ساعت 08:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

حذف و اضافه

وضعیت عملكرد دانشگاه ها در سالی كه گذشت، دانشگاه فنی و حرفه ای

با حضور احمدی(تهیه كننده و پژوهشگر)، كمالی(كارشناس مجری) و دكتر رضا مهدی(معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای كشور)

فهرست قطعات