پخش زنده و آرشیو رادیو

دنیای شیشه ای

دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 08:30 به مدت 57 دقیقه

اطلاعات برنامه

دنیای شیشه ای

سواد رسانه ای و نقش بخش خصوصی در حوزه سواد رسانه ای

با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، افراسیابی(كارشناس مجری)، مرتضی چشمه نور(دبیر كارگروه مهارت های سواد رسانه ای در شهرهای هوشمند انجمن سواد رسانه ای ایران و مدیرعامل انتشارات پشتیبان و مدرس دانشگاه) و مهندس خسرو سلجوقی(كارشناس سواد رسانه ای، مدرس و پژوهشگر، عضو هیئت امنا انجمن سواد رسانه ای و مشاور اسبق وزیر ارتباطات)

فهرست قطعات