پخش زنده و آرشیو رادیو

شكر خند

شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 23:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

شكر خند

طنز در ادبیات ایران

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده) و قدیمی(كارشناس مجری)

فهرست قطعات