پخش زنده و آرشیو رادیو

سیاست نامه

پنجشنبه 4 مهر 1398 ساعت 22:00 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

سیاست نامه

آزادی در پرتو انقلاب اسلامی، آسیب شناسی گام اول و بایدهای گام دوم

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، خضری(كارشناس مجری)، دكتر محمد الوندی(عضو هیئت علمی دانشگاه) و دكتر ابوذر یاسری(استاد دانشگاه و عضو انجمن مدرسان بیانیه گام دوم)

لیست قطعات

(با همكاری پژوهشكده راهبردی مجمع تشخیص نظام)