پخش زنده و آرشیو رادیو

دنیای شیشه ای

یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 08:30 به مدت 58 دقیقه

اطلاعات برنامه

دنیای شیشه ای

سواد رسانه ای و حكمرانی، نقد و بررسی نقش نهادهای قانونگذار و سیاستگذار در ایران

با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، افراسیابی(كارشناس مجری)، دكتر محسن عامری شهرابی(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و مدیر گروه پژوهشی مطالعات مقایسه ای فرهنگی در پژوهشكده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد) و مرتضی چشمه نور(دبیر كارگروه مهارت های سواد رسانه ای در شهرهای هوشمند انجمن سواد رسانه ای ایران و مدیرعامل انتشارات پشتیبان و مدرس دانشگاه)

فهرست قطعات