پخش زنده و آرشیو رادیو

كیف كوك

پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 13:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

كیف كوك

نوروز و راهكارهای حفاظت از محیط زیست در این ایام

با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده) و نساج یگانه(كارشناس مجری)

فهرست قطعات