پخش زنده و آرشیو رادیو

احسن الحال

شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 21:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

احسن الحال

ارائه راهكارهای «موفقیت و تحول» در زندگی، تحصیل و كار

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده) و منصوبی(كارشناس مجری)

فهرست قطعات