پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 26 آذر 1398 ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

سالمندان و بازنشستگان، بیماریهای مغز و اعصاب در حوزه سالمندان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر)، حمیدی(آیتم ساز) و خانم دكتر روشنك تیرداد(متخصص مغز و اعصاب) و دكتر داریوش پناهی زاده(معاون اداره كل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی و مسئول بخش سالمندی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی)

لیست قطعات