پخش زنده و آرشیو رادیو

امروز، زندگی

پنجشنبه 9 خرداد 1398 ساعت 07:00 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

امروز، زندگی

مجله خبری، چگونه اقتصادی زندگی كنیم؟- توصیه های محیط زیستی- آشنایی با مناطق دیدنی ایران

با حضور حسینی ارجمندی(تهیه كننده)، اسماعیلی(كارشناس مجری)، عباسی(كارشناس خبری)، دكتر سید مصطفی صفاری(دكترای اقتصاد و كارشناس اقتصادی)، دكتر سروش مباركی(كارشناس محیط زیست) و خانم مریم محمدی(كارشناس فرهنگی و گردشگری)

فهرست قطعات