پخش زنده و آرشیو رادیو

حذف و اضافه

چهارشنبه 6 فروردین 1399 ساعت 08:30 به مدت 28 دقیقه

اطلاعات برنامه

حذف و اضافه

وضعیت عملكرد دانشگاه ها در سالی كه گذشت، دانشگاه شهید بهشتی

با حضور احمدی(تهیه كننده و پژوهشگر)، حق پناهی(كارشناس مجری) و دكتر صمد حاج جباری(معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی)

فهرست قطعات