پخش زنده و آرشیو رادیو

پیشران تمدن

پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 07:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

پیشران تمدن

بیانه گام دوم انقلاب، اقتصاد، توسعه و جامعه سازی

با حضور جوادی نژاد(تهیه كننده)، كمالی(كارشناس مجری)، دكتر ارجمند جوادی(استاد دانشگاه تهران)، جعفری(دانشجوی كارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران)، علی قاعدرحمت(دانشجوی كارشناس ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران)، جواد بهرامیان(دانشجوی كارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران)، آرش تیرافكن(دانشجوی كارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران)، سعید عاشقی(دانشجوی كارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران)، علی اربابی(دانشجوی كارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران)، حسین حقلو(دانشجوی كارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران) و محمد دراجی(دانشجوی كارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران)

فهرست قطعات