پخش زنده و آرشیو رادیو

حذف و اضافه

دوشنبه 4 فروردین 1399 ساعت 08:30 به مدت 27 دقیقه

اطلاعات برنامه

حذف و اضافه

وضعیت عملكرد دانشگاه ها در سالی كه گذشت، دانشگاه شهید بهشتی

با حضور احمدی(تهیه كننده و پژوهشگر)، كمالی(كارشناس مجری) و دكتر سورگی(مدیر ارتباط با صنعت و جامعه و عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی مكانیك و انرژی دانشگاه شهید بهشتی)

فهرست قطعات