پخش زنده و آرشیو رادیو

جستار

پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 19:30 به مدت 27 دقیقه

اطلاعات برنامه

جستار

ضرورت های تاریخ نگاری شفاهی

با حضور طهرانبند(تهیه كننده)، دكتر منصوری(كارشناس مجری)، دكتر ابوذر وهاب زاده(پژوهشگر و كارشناس تاریخ معاصر ایران) و دكتر حسین متفكر(پژوهشگر و كارشناس تاریخ معاصر ایران)

فهرست قطعات