پخش زنده و آرشیو رادیو

زیر رادیكال

پنجشنبه 8 خرداد 1399 ساعت 16:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

زیر رادیكال

فرایندهای تربیت و جذب دانشجو و تربیت نیروی متخصص برای آموزش و پرورش

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، فیروزی(كارشناس مجری)، دكتر پرویز انصاری راد(معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان) و طاهر روشندل اربطانی(معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه فرهنگیان و دانش آموخته در حوزه مدیریت رسانه)

فهرست قطعات