پخش زنده و آرشیو رادیو

جمعیت، حال، آینده

شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

جمعیت، حال، آینده

بازخوانی محتوائی مفاد سیاستهای كلی جمعیت و نقد طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، بحرینیان(كارشناس مجری)، دكتر خلیل علی محمدزاده(پزشك و استاد دانشگاه)، دكتر حسین مروتی شریف آبادی(دبیر گروه جمعیت موسسه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران) و سید هادی كسائی زاده(خبرنگار و سردبیر خبرگزاری جامعه) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدجواد ابراهیمی(مدیر گروه دفتر فرهنگی مركز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی)

فهرست قطعات