پخش زنده و آرشیو رادیو

زیر رادیكال

پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 16:00 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

زیر رادیكال

فلسفه آموزش عمومی و فراگیر، الزامات قانونی و روندهای اجرایی

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، فیروزی(كارشناس مجری)، دكتر مجتبی همتی فر(مدیرعامل پردیس تربیتی) و علی پارسانیا(مدیرعامل بنیاد تربیتی)

فهرست قطعات