پخش زنده و آرشیو رادیو

زیر رادیكال

پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 16:00 به مدت 53 دقیقه

اطلاعات برنامه

زیر رادیكال

بررسی فعالیتهای مراكز تربیت معلم از راه اندازی تا تحول

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، فیروزی(كارشناس مجری)، دكتر علی محمدی(معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان) و دكتر رضا كچوئیان(معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت دانشگاه فرهنگیان)

فهرست قطعات