پخش زنده و آرشیو رادیو

كامل مكمل

پنجشنبه 8 مهر 1400 ساعت 18:30 به مدت 89 دقیقه

اطلاعات برنامه

كامل مكمل

مرور زندگی و شخصیت مرحوم علامه حسن زاده آملی

با حضور خانم ساناز باقری(تهیه كننده)، محمدجواد ادبی(كارشناس مجری)، دكتر عبدالرضا مظاهری(استاد تمام عرفان اسلامی دانشگاه آزاد) و ارتباط تلفنی با دكتر بهاالدین قهرمانی نژاد(استاد تاریخ دانشگاه و ازشاگردان علامه حسن زاده آملی)

فهرست قطعات

با حضور خانم ساناز باقری(تهیه كننده)، محمدجواد ادیبی(كارشناس مجری)، دكتر عبدالرضا مظاهری(استاد تمام عرفان اسلامی) و دكتر بهاءالدین قهرمانی نژاد(از شاگردان مرحوم علامه حسن زاده آملی)