پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم انداز

پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 11:00 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم انداز

نقش و جایگاه پدر بزرگان و مادر بزرگان در تربیت فرزندآوری

با حضور خانم غیاثوند(تهیه كننده)، پورجعفری(كارشناس مجری)، خانم دكتر فاطمه منتظری(استاد دانشگاه و مشاور خانواده)، دكتر علی پژهان(كارشناس حوزه جمعیت) و ارتباط تلفنی با دكتر علی بابائی(سخنگوی كمیسیون اجتماعی مجلس)

فهرست قطعات

تحقق این امر مستلزم این است كه سند چشم انداز 1404 به یك باور همگانی در بین نخبگان و همچنین آحاد مردم تبدیل شود. بر این اساس رادیو گفت و گو سعی دارد در حد بضاعت، در برنامه ای با عنوان «چشم انداز» باحضور صاحب نظران و كارشناسان و همچنین مسئولین ذیربط، ابتدا تعریف شفاف و ضابطه مندی از شاخص های پیشرفت ارائه داده و سپس به بررسی میزان تحقق ونیل به چشم انداز را مورد پیگیری ردیابی وارزیابی قراردهد.