پخش زنده و آرشیو رادیو

محراب روشن

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 ساعت 18:30 به مدت 23 دقیقه

اطلاعات برنامه

محراب روشن

كاركردهای مختلف مسجد، نقش و كاركرد مساجد در دانشگاه ها

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، محمد فیروزی(كارشناس مجری)، علی حمیدی(آیتم ساز) و ارتباط تلفنی با حجت الاسلام علی صدیقی پاشاكی(معاون نهاد رهبری در دانشگاه شهید بهشتی)

فهرست قطعات

در این برنامه در كنار بخش‌های گفتگو محور كه توسط مجری برنامه اداره و ارائه می‌شود آیتم‌های مستقلی از جمله: معرفی كامل مساجد فعال در سطح شهر، آشنایی با خیرین مسجد ساز، معرفی فعالان موفق امور مساجد و ... مسئولیت ارائه قسمت‌هایی از اطلاع‌رسانی را در خصوص موضوع برنامه برعهده می‌گیرند. در هر برنامه یك موضوع محوری در دستور كار بخش‌های مختلف خواهد بود و بها كمك نریشن، گزارش و گفتگوهای مردمی در خصوص چگونگی بهره‌مندی آنها از خدمات مساجد در زمینه‌های مختلف و انتظارات آنها از یك مسجد به‌روز مطلوب در زمینه‌های مختلف، گفتگو با مسئولان هر مسجد در خصوص خدمات ارائه شده و احتمالاً كاستی‌های موجود و انتظارات آنها، گفتگو با دست‌اندركاران امور مساجد در نهادهای ذی‌ربط البته و كارشناسان حوزه مسائل فرهنگی ارائه می‌شود.