پخش زنده و آرشیو رادیو

حال خوب

چهارشنبه 10 فروردین 1401 ساعت 11:00 به مدت 23 دقیقه

اطلاعات برنامه

حال خوب

قدر خود را دانستن

با حضور خانم سیما غفاری مقدسی(تهیه كننده)، خانم معصومه نوازنی(كارشناس مجری) و دكتر مصطفی فروتن(رفتارشناس و روان درمانگر)

فهرست قطعات