پخش زنده و آرشیو رادیو

راویان نور

پنجشنبه 11 فروردین 1401 ساعت 14:00 به مدت 22 دقیقه

اطلاعات برنامه

راویان نور

تحلیل و بررسی كاركردهای ستاد راهیان نور كشور، فعالیت های رادیویی ستاد راهیان نور

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، مرتضی خوشكام(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با سید رحیم وفانژاد(مدیرمسئول رادیو پلاك)

فهرست قطعات