پخش زنده و آرشیو رادیو

حال خوب

دوشنبه 8 فروردین 1401 ساعت 11:00 به مدت 21 دقیقه

اطلاعات برنامه

حال خوب

نظم در زندگی

با حضور خانم سیما غفاری مقدسی(تهیه كننده)، خانم معصومه نوازنی(كارشناس مجری) و دكتر مصطفی فروتن(رفتارشناس و روان درمانگر)

فهرست قطعات