پخش زنده و آرشیو رادیو

راویان نور

چهارشنبه 10 فروردین 1401 ساعت 14:00 به مدت 17 دقیقه

اطلاعات برنامه

راویان نور

تحلیل و بررسی كاركردهای ستاد راهیان نور كشور، امور مهندسی ستاد راهیان نور

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، مرتضی خوشكام(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با مهندس حمید صادقی(معاون مهندسی و امور یادمانهای ستاد مركزی راهیان نور كشور)

فهرست قطعات