پخش زنده و آرشیو رادیو

بر بالهای سیمرغ

پنجشنبه 11 فروردین 1401 ساعت 21:30 به مدت 19 دقیقه

اطلاعات برنامه

بر بالهای سیمرغ

بررسی ردپای بهار، نوروز و سال نو در ادبیات ایران از دیرباز تا امروز

با حضور محسن حكیم معانی(تهیه كننده)، سعید اسلام زاده(كارشناس مجری) و احمد ابوالفتحی(كارشناس ادبی)

فهرست قطعات