پخش زنده و آرشیو رادیو

گذر فرهنگ

چهارشنبه 10 فروردین 1401 ساعت 19:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

گذر فرهنگ

وضعیت هنرهای تجسمی در سال 1400

با حضور خانم عذرا جوزدانی(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با سعید اسلام زاده(روزنامه‌ نگار و منتقد هنرهای تجسمی)

فهرست قطعات