پخش زنده و آرشیو رادیو

بر بالهای سیمرغ

شنبه 13 فروردین 1401 ساعت 21:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

بر بالهای سیمرغ

بررسی ردپای بهار، نوروز و سال نو در ادبیات ایران از دیرباز تا امروز

با حضور محسن حكیم معانی(تهیه كننده)، سعید اسلام زاده(كارشناس مجری) و احمد خالصی(كارشناس ادبی)

فهرست قطعات