پخش زنده و آرشیو رادیو

شبكه سایه ها

پنجشنبه 31 شهریور 1401 ساعت 13:30 به مدت 53 دقیقه

اطلاعات برنامه

شبكه سایه ها

بررسی رابطه جریان های نفوذ، تحریف، تحریم و تبیین اهداف مشترك آنها

با حضور فریدون ماهر(تهیه كننده)، مصطفی صادقی(كارشناس مجری)، خانم آزاده فراهانی(گوینده آیتم)، هاتف الرحمان صالحی(پژوهشگر فرهنگی) و دكتر سهیل احمدی(مدرس و پژوهشگر دانشگاه)

فهرست قطعات

در این برنامه تشریح مبانی نفوذ، جریان شناسی، ابعاد، آثار و راه های مقابله با آن به صورت جلسات رادیویی تولید و پخش خواهد شد. از مجرای این كوشش، حداقل مخاطبان این رسانه، نسبت به شاخص های مختلف شناخت عرصه ها، مجتاری و ابعاد نفوذ آشنا تر خواهند شد و نوعی آگاهی بخشی اجتماعی در مقابله با جریان نفوذ در جامعه شكل خواهد گرفت.