پخش زنده و آرشیو رادیو

بحران خاموش

یکشنبه 12 تیر 1401 ساعت 10:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

بحران خاموش

تبعات سالمندی جمعیت در ایران

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، حسین شریفی(كارشناس مجری)، دكتر داوود شیوایی(پزشك و كارشناس مسائل اجتماعی)، دكتر اسدالله رجبی(دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر) و ارتباط تلفنی با خانم هانیه عظیم زادگان(مترجم)

فهرست قطعات

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، حسین مروتی(كارشناس مجری)