پخش زنده و آرشیو رادیو

روزنه بهاری

دوشنبه 7 فروردین 1402 ساعت 10:00 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

روزنه بهاری

تغذیه در نوروز

با حضور خانم معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، كیوان نقره كار(كارشناس مجری)، محسن احمدی(آیتم ساز)، خانم محدثه كاظمی(آیتم ساز و گزارشگر)، محمدحسین رمضانی(گوینده بخش طنز بسامد)، خانم زهرا صدیق منفرد(گوینده بخش بانوان سرشناس)، خانم مهناز كیهان(گوینده بخش معرفی مشاغل)، خانم مژگان مالوردی(گوینده بخش معرفی كتاب) و ارتباط تلفنی با دكتر عبدالرضا نوروزی(متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد) و خانم زهرا نعمتی(دارنده مدال طلا پاراالمپیك تیراندازی و عضو تیم ملی تیراندازی)

فهرست قطعات