پخش زنده و آرشیو رادیو

از تزویر تا ترور(تكرار)

پنجشنبه 8 تیر 1402 ساعت 13:00 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

از تزویر تا ترور(تكرار)

بررسی ابعاد مختلف سازمان تروریستی مجاهدین خلق

با حضور خانم فاطمه عبدالوند(تهیه كننده)

فهرست قطعات