پخش زنده و آرشیو رادیو

خداحافظ آمریكا

پنجشنبه 25 اسفند 1401 ساعت 16:00 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

خداحافظ آمریكا

اروپا و آمریكا، بررسی ابعاد سیاسی و اقتصادی آن

با حضور خانم مهسا غیاثوند(تهیه كننده)، حسین هوشمند(كارشناس مجری)، خانم آزاده فراهانی(گوینده آیتم) و خانم دكتر ركسانا نیكنامی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

فهرست قطعات