پخش زنده و آرشیو رادیو

خداحافظ آمریكا

پنجشنبه 4 اسفند 1401 ساعت 16:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

خداحافظ آمریكا

بررسی چرایی شكست آمریكا در افغانستان

با حضور خانم مهسا غیاثوند(تهیه كننده و آیتم ساز)، حسین هوشمند(كارشناس مجری) و دكتر كیومرث یزدان پناه(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

فهرست قطعات