پخش زنده و آرشیو رادیو

روزنه بهاری

شنبه 12 فروردین 1402 ساعت 10:00 به مدت 23 دقیقه

اطلاعات برنامه

روزنه بهاری

روز جمهوری اسلامی ایران- دستاوردهای ستاد نانو

با حضور خانم معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم معصومه نوازنی(كارشناس مجری)، محسن احمدی(آیتم ساز)، خانم محدثه كاظمی(آیتم ساز و گزارشگر)، محمدحسین رمضانی(گوینده بخش طنز بسامد)، خانم زهرا صدیق منفرد(گوینده بخش بانوان سرشناس)، خانم مهناز كیهان(گوینده بخش معرفی مشاغل)، خانم مژگان مالوردی(گوینده بخش معرفی كتاب) و ارتباط تلفنی با مهندس داوود قرائلو(كارشناس بخش خبر ستاد نانو)، خانم نشاط جهانداری(دومین بانوی كاپیتان ایران) و رضا افشاری(از پرسنل اورژانس)

فهرست قطعات