پخش زنده و آرشیو رادیو

روزنه بهاری

یکشنبه 13 فروردین 1402 ساعت 10:00 به مدت 23 دقیقه

اطلاعات برنامه

روزنه بهاری

روز طبیعت

با حضور خانم معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، كیوان نقره كار(كارشناس مجری)، محسن احمدی(آیتم ساز)، خانم محدثه كاظمی(آیتم ساز و گزارشگر)، محمدحسین رمضانی(گوینده بخش طنز بسامد)، خانم زهرا صدیق منفرد(گوینده بخش بانوان سرشناس)، خانم مهناز كیهان(گوینده بخش معرفی مشاغل)، خانم مژگان مالوردی(گوینده بخش معرفی كتاب) و ارتباط تلفنی با خانم فهیمه بیدی(رئیس گروه سواد توسعه سواد محیط زیستی)، خانم سعیده قدس(موسس خیریه محك) و خانم فروغ پورشمسیان(پرستار بیمارستان رامسر)

فهرست قطعات