پخش زنده و آرشیو رادیو

بهرستان

پنجشنبه 12 بهمن 1402 ساعت 19:00 به مدت 44 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهرستان

تاثیر بهبود فضای مطالبه گری در ارتقا انگیزه مشاركت

با حضور رقیه زهرا پرندآور(تهیه كننده)، محمدرضا اشراقی(كارشناس مجری)، دكتر زهرا میرزایی(مدرس دانشگاه و فعال حوزه زنان) و دكتر عاطفه صادقی(كارشناس مركز پژوهش های مجلس)

فهرست قطعات